• Uncategorized

Кадрлар бөлүмү 14 дек

КАДРЛАР БӨЛҮМҮ ЖӨНҮНДӨ ЖОБО

1.Жалпы жоболор
1.1. Кадрлар бөлүмү (кийинки тексттерде Бөлүм) И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин түзүмдүк бөлүмү болуп эсептелет.
1.2. Иш жүргүзүүдө Бөлүм төмөнкү укуктук-ченемдик документтерди жетекчиликке алат:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясын (кийинкиде КР);
— КР Эмгек кодексин;
— КР “Билим берүү” жөнүндөгү мыйзамын;
— КР өкмөтүнүн токтомдору, буйруктары жана башка мыйзам актыларын;
— Университеттин Уставын;
— Жамааттык келишимди;
— Университеттин ички эмгек тартибинин эрежелерин;
— И.Раззаков атындагы КМТУнун ички ченемдик актыларын;
— И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун буйруктарын;
— Ушул Жобону;
1.3. Бөлүмдү түзүү, жоюу, өзгөртүп түзүү ректордун буйругу менен ишке ашырылат.
1.4. Бөлүмдүн түзүмүн, бирдиктерин, кызматтык милдеттенмелерин университеттин ректору бекитет;
1.5. Бөлүмдү анын башчысы жетектейт жана түздөн-түз ректорго баш иет;
1.6. Бөлүмдүн башчылыгына кадрларды башкаруу кызматында 5 жылдан кем эмес эмгек стажы бар, жогорку билимдүү кызматкер дайындалат;

2. Түзүмдүн уюштурулушу
2.1. Бөлүмгө жүктөлгөн функцияларды аткарууда жана башкарууну уюштурууда иштин көлөмү менен санына жараша жумуштун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жооптуу адамдар дайындалат. ( Профессордук-окутуучулук курамдын кадрлар бөлүмү (кийинки тексттерде ПОК КБ), Башкаруу, окуу-көмөкчү,тейлөө-кызмат көрсөтүү кадрлар бөлүмү (БА, ОК,ТК КБ), күндүзгү бөлүмдүн студенттеринин кадрлар бөлүмү жана сырттан-аралыктан окуу бөлүмдөрүнүн кадрлар бөлүмү.
2.2. Бөлүмдүн башчысы кызматкерлердин жумуш өзгөчөлүктөрүнүн түрүнө жана кызматтык милдеттенмелерине ылайык милдеттерди бөлүштүрөт;
2.3. Бөлүмдүн башчысына бөлүмдүн бардык кызматкерлери тикеден-тике баш ийишет;
Бөлүм жогорку окуу жайдын, башкаруучу министирликтин жана бөлүмдүн аты жазылган тегерек мөөргө ээлик кылып, ал бөлүмдүн башчысынын карамагында болот;

3. Функциялары жана милдеттери
3.1. КМТУнун кызматкерлерин жумушка кабыл алууда, которууда, бошотууда КР Эмгек кодексин, жогорку органдардын буйруктарын, ички эмгек тартибинин Эрежелерин кыйшаюусуз сактоо менен ишке ашыруу. Бөлүмдөгү иш кагаздарын жүргүзүүнү толугу менен AVN автоматташтырылган тартибинде алып баруу;
3.2. Ректордун номенклатурасына кирген ПОК, башкаруу, инженердик-техникалык, окутуу-көмөкчү жана көмөкчү-чарба кызматчыларды жумушка кабыл алууда түзүмдүк бөлүмдүн жетекчилери менен биргеликте кадрларды тандоо жана жайгаштырууну уюштуруу;
3.3. ПОК, башкаруу, инженердик-техникалык, окутуу-көмөкчү жана көмөкчү-чарба кызматчылардын, студенттердин сандык жана сапаттык курамы боюнча персоналдык жана статистикалык көрсөткүчтөрүн AVN аркылуу түзүү жана жүргүзүү;
3.4. Бош орундарды тез арада толуктоо үчүн адистердин резервин түзүү;
3.5. Штаттык тизимди түзүүгө катышуу;
3.6. Университеттеги кызматкерлер менен студенттердин өздүк курамынын эсебин алууну системалык түрдө жүргүзүү;
3.7. Кызматкерлерди сыйлоого материалдарды даярдоого катышуу;
3.8. Ички эмгек тартибинин Эрежелерин даярдоо;
3.9. Кызматкерлердин өргүүлөрүнүн графигин көзөмөлгө алуу, эмгек өргүү, социалдык өргүүлөрдүн эсебин тактоону дайыма жүргүзүү;
3.10. Мөөнөтүү жана мөөнөтсүз түзүлгөн эмгек келишимдерин убагында жүргүзүү жана көзөмөлгө алуу;
3.11. Студенттердин маалыматтык базасын түзүү: өздүк делосун кабыл алуу, эсептөө жана сактоону уюштуруу;
3.12. Профессордук-окутуучулук курамга келерки окуу жылында бош орундар үчүн өтүлүүчү конкурстун графигин иштеп чыгуу жана түзүү;
3.13. Университеттин кызматкерлеринин табелдик эсебине көзөмөл жүргүзүү;
3.14. Деканаттарда, түзүмдүк бөлүктөрдө кызматкерлер тарабынан ички эмгек тартибинин Эрежелерин сактоону көзөмөлгө алуу үчүн дайыма текшерүүлөрдү жүргүзүүнү уюштуруу;
3.15. Кадрлардын тез-тез бошонуусуна анализ жүргүзүү;
3.16.Жогорку жана көзөмөлдөө органдарынын талабы боюнча кадрлар бөлүмүнө тиешелүү материалдарды, отчетторду даярдоо, жөнөтүү;
3.17. Эмгек мыйзамы боюнча окутуучулар курамына жана кызматкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү;
3.18. Тартиптик жоопкерчиликке тартуу үчүн кызматкерлерге карата материалдарды даярдоо;
3.19. Университеттеги кызматкерлер менен студенттердин жеке маалыматтарын коргоо;
3.20. Жумушка жаңыдан кирип жаткандарды ички эмгек тартип Эрежелери, эмгек шарттары жана ички ченемдик укуктар менен тааныштыруу;
3.21. Кызматкерлерге университетте иштегендиги тууралуу маалымдама, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрүн ж.б. керектүү документтерди даярдоо;
3.22. Университетте иштеген бардык кызматкерлердин эмгек китепчелерин сактоо;
3.23. Университетте иштеген кызматкерлердин ээлеген кызмат ордуна жарамдуулугун аныктоо үчүн, аттестациялоо жүргүзүү иштерине катышуу;
3.24. Кыскартууга туш келген кызматкерлерге жумуш таап берүү чараларын көрүү;
3.25. Эмгек китепчелерин, кадрлар бөлүмүндөгү тиешелүү документтерди толтурууну туура жүргүзүү жана сактоо;
3.26. Университетте пенсияга жашы жеткен кызматкерлердин керектүү документтерин камсыздоо бөлүмдөрүнө даярдоого жардамдашуу;
3.27. Кызматкерлердин өздүк делолорун түзүү жана эмгек ишмердүүлүгүнө байланыштуу аларга өзгөртүүлөрдү өз убагында киргизип туруу;
3.28. Белгиленген мөөнөтү аяктаган документтерди архивге сактоого даярдоо жана өткөрүү;
3.29. Эмгек тартибин бекемдөөгө, жумуштан тез-тез бошоолорго, эмгек убактысынын чыгымдарын азайтууга карата чараларды иштеп чыгуу жана алардын аткарылышын көзөмөлгө алуу;
3.30. КМТУнун филиалдарында кадрлар бөлүмдөрүнүн ишин жөнгө салуу үчүн укуктук-ченемдин документтердин топтомдорун системага салып, методикалык жактан көмөк көрсөтүү;
3.31. КМТУнун филиалдарынын кадрлар бөлүмү тарабынан буйруктардын, көрсөтмөлөрдүн, токтомдордун, нускамалардын жана башка ченемдик документтердин аткарылышын көзөмөлгө алуу;

4. Укугу
4.1. Түзүмдүк бөлүктөрдө кызматкерлерге карата эмгек жөнүндөгү мыйзамдын, бекитилген жеңилдиктердин жана артыкчылыктардын сакталышын көзөмөлгө алуу;
4.2. Университеттин түзүмдүк бөлүктөрүнүн жетекчилерине Бөлүмдүн ишмердүүлүгүнө байланыштуу сөзсүз аткарылчу маселелер боюнча көрсөтмөлөрдү берүүгө;
4.3. Бөлүмдүн алдына коюлган маселелерди ыкчам чечүү максатында университеттин түзүмдүк бөлүктөрүнөн керектүү маалыматтарды алууга;
4.4. Ректордун макулдашуусу жок чечиле турган маселелерди өз алдынча чечүүгө: Бөлүмдүн компетенциясына кирген кадрларды тандоо боюнча жана башка маалыматтарды кат аркылуу алууга;
4.5. Мамлекеттик жана муниципиалдык ишканаларда, мекемелерде, уюмдарда, ишке орношуу, жалдоо агентстволорунда университеттин атынан белгиленген тартипке ылайык бөлүмгө тиешелүү маселелерди кароого катышууга;
4.6. Бөлүмгө тиешелүү маселелер боюнча түшүндүрмөлөрдү, көрсөтмөлөрдү, сунуштарды берүүгө;
4.7. Университетте каралган кадр маселелери боюнча кеңешмелерге катышууга жана кеңешмелерди өткөрүүгө;
4.8. Университеттин түзүмдүк бөлүктөрүнөн маалыматтарды, отчетторду, маалымдамаларды алууга;

5. Жоопкерчилиги
5.1. Бөлүмдүн кызматкерлери университеттин кызматчыларынын, үй-бүлөлүк жеке турмушундагы көрсөткүчтөрдү ачыкка чыгарып жарыялоого болбойт жана ишмердүүлүк сапатын аныктоодо расмий маалыматтарга жана көрсөтмөлөргө гана таянууга жоопкер;
5.2. Бөлүмдүн кызматкерлеринин милдеттери жана жоопкерчилиги кызматтык милдеттенмелерде көрсөтүлөт;
5.3.Кадрлар бөлүмүнүн башчысына жеке жоопкерчилик төмөнкү учурларда жүктөлөт:
• бөлүмгө жүктөлгөн функциялар жана маселелерди аткаруудагы ишмердүүлүктү уюштурууда;
• аныкталган эрежелерге жана нускамаларга ылайык кадрлар бөлүмүндө иш кагаздарын, ыкчам жана сапаттуу уюштурууда;
• бөлүмдөгү кызматкерлердин эмгек жана өндүрүш тартибин сактоосунда;
• бөлүмдө эмеректерди сактоону камсыз кылуу, өрт коопсуздугун сактоодо;
• бөлүмдүн ишмердүүлүгүндө кызматкерлерди тандоо жана туура жайгаштырууда;
• ушул Жободо көрсөтүлгөн функциялар убагында жана ойдогудай аткарылбаганда;
• буйруктун долбоорунда, нускамаларда, жоболорго кол коюуда мыйзамга жооп бербегенде;

КБ башчысы                               Мусаева А.К.


Иш кагаздар

— Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— КР Эмгек кодекси;
— КР “Билим берүү” жөнүндөгү мыйзамы;
— КР өкмөтүнүн токтомдору, буйруктары жана башка мыйзам актылары;
— Университеттин Уставы;
— Жамааттык келишим;
— Университеттин ички эмгек тартибинин эрежелери;
— И.Раззаков атындагы КМТУнун ички ченемдик актылары;
— И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун буйруктары;

Кадрлар бөлүмүнүн башчысы

Мусаева Айгуль Кумоновна

Билими:жогорку, Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Университети
жалпы эмгек стажы- 41жыл, кадрлар бөлүмүндө-31жыл
тел.: 561395
Кызмат орду: 1/227
почта: aygul.musaeva.59@mail.ru

И.Раззаков атындагы КМТУнун кадрлар бөлүмүнүн башчысынын кызматтык милдеттери

 1. Жалпы жоболор

1.1.Кадрлар бөлүмүнүн башчысы  ректордун буйругу менен дайындалат жана бошотулат, түздөн-түз ректорго баш ийет.

1.2.Бөлүмдүн башчылыгына кадрларды башкаруу кызматында 5 жылдан кем эмес эмгек стажы бар, жогорку билимдүү кызматкер дайындалат;

1.3. Бөлүмдүн башчысы жок болгон учурда (ооруп же өргүүдө жүргөн маалда) бөлүмдөгү башкы адис милдетин аткарат жана жоопкерчиликтүү болот.

1.4.Бөлүмдүн башчысы бөлүмдөгү кызматкерлердин жумуш өзгөчөлүктөрүнө жана кызматтык милдеттенмелерине ылайык милдеттерди бөлүштүрөт.

1.5. Өз ишмердүүлүгүндө кадрлар бөлүмүнүн башчысы төмөнкү укуктук-ченемдик документтерди жетекчиликке алат:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясын (кийинкиде КР);

— КР Эмгек кодексин;

— КР “Билим берүү” жөнүндөгү мыйзамын;

— КР өкмөтүнүн токтомдору, буйруктары  жана башка мыйзам  актыларын;

— Университеттин Уставын;

— Жамааттык келишимди;

— Университеттин ички эмгек тартибинин эрежелерин;

— И.Раззаков атындагы КМТУнун ички ченемдик актыларын;

— И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун буйруктарын;

— Кадрлар бөлүмү жөнүндөгү Жобону, ушул кызматтык милдеттенмени.

 1. Милдеттери

2.1.Кадрлар бөлүмүн жетектөө жана бөлүмдүн кызматкерлерин ишенимдүү башкаруу;

2.2.Ректордун номенклатурасына кирген профессорлук-окутуучулук курамды, башкаруу, инженердик-техникалык, окутуу-көмөкчү жана  көмөкчү-чарба кызматчыларды жумушка кабыл алууда түзүмдүк бөлүмдүн жетекчилери менен биргеликте кадрларды тандоо жана жайгаштырууну уюштуруу;

2.3.Иш кагаздарынын нускамасына ылайык кадрлар бөлүмүнө тиешелүү документтерге кол коюу;

2.4.Эмгек китепчелерге жазылган жазууларга кол коюу жана мөөр менен тастыктоо. Керектүү учурларда оңдоолорду жүргүзүү;

2.5.Кызмат абалына жараша тактоочу маалымдамаларды берүү;

2.6.Статистикалык жана башка кадрлар бөлүмүнө тиешелүү документтерге, отчетторго кол коюу;

2.7.Кадрлар бөлүмүнүн кызматкерлерине кызматтык милдеттенмелерди

даярдоо жана анын аткарылышын көзөмөлдөө;

2.7.Штаттык тизимди түзүүгө катышуу;

2.8. Бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан университеттеги кызматкерлер менен студенттердин өздүк курамынын эсебин алууну системалык түрдө жүргүзүүнү көзөмөлдөө;

2.9. Кызматкерлерди сыйлоого материалдарды даярдоого катышуу;

2.10. Ички эмгек тартибинин Эрежелерин даярдоо;

2.11. Кызматкерлердин өргүүлөрүнүн графигин көзөмөлгө алуу, эмгек өргүү, социалдык өргүүлөрүн эсебин тактоону дайыма  жүргүзүү;

2.12.Мөөнөтүү жана мөөнөтсүз түзүлгөн эмгек келишимдерин убагында жүргүзүүгө көзөмөл кылуу;

2.13 Деканаттарда, түзүмдүк бөлүктөрдө кызматкерлер тарабынан ички эмгек тартибинин Эрежелерин сактоону көзөмөлгө алуу жана дайыма текшерүүлөрдү жүргүзүүнү  уюштуруу;

2.14.Университетте иштеген  кызматкерлердин ээлеген кызмат ордуна жарамдуулугун аныктоо үчүн, аттестациялоо жүргүзүү иштерине катышуу;

2.15. Кыскартууга туш келген кызматкерлерге жумуш таап берүү чараларын көрүү;

2.16. Мамлекеттик жана муниципиалдык ишканаларда, мекемелерде, уюмдарда, ишке орношуу, жалдоо агентстволорунда университеттин атынан белгиленген тартипке ылайык бөлүмгө тиешелүү маселелерди кароого катышуу;

2.17. КМТУнун кызматкерлерин  жумушка кабыл алууда, которууда, бошотууда КР Эмгек кодексин, жогорку органдардын буйруктарын, ички эмгек тартибинин Эрежелерин  кыйшаюусуз сактоо менен  ишке ашыруу;

2.18. Университеттин кызматкерлеринин табелдик эсебине көзөмөл жүргүзүү;

2.19. Бөлүмдөгү кызматкерлерди сыйлоого материалдарды даярдоо, сунуштоо;

2.20. Эмгек мыйзамы боюнча окутуучулар курамына жана кызматкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү;

2.21. Тартиптик жоопкерчиликке тартуу үчүн кызматкерлерге карата материалдарды даярдоо;

2.22. Университеттеги кызматкерлер менен студенттердин жеке маалыматтарын коргоо;

2.23. Жумушка жаңыдан кирип жаткандарды ички эмгек тартип Эрежелери, эмгек шарттары жана ички ченемдик укуктар менен тааныштыруу;

2.24. КМТУнун филиалдарында кадрлар бөлүмдөрүнүн ишин жөнгө салуу үчүн укуктук-ченемдин документтердин топтомдорун системага салып,  методикалык  жактан көмөк көрсөтүү;

2.25. КМТУнун филиалдарынын кадрлар бөлүмү тарабынан буйруктардын, көрсөтмөлөрдүн, токтомдордун,  нускамалардын жана башка ченемдик документтердин  аткарылышын көзөмөлгө алуу;

2.26. Факультеттердин декандарынын конкурстук тандоодон өтүү боюнча графигин түзүү жана көзөмөлдөө;

2.27.Университеттеги укуктук-ченемдик документтерди, жоболорду даярдоого катышуу;

 1. Укугу                                                                                                                        

3.1. Кадр кызматынын ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө бардык маселелер боюнча өзүнүн компетенциясына ылайык чечим кабыл алуу;

3.2. Жетекчиликке бөлүмдүн кызматкерлерин сыйлоо жөнүндө сунуш берүү;

3.3. Кадрлар бөлүмүнүн ишин жакшыртуу үчүн ( кызматкерлерге кошумча айлык берүү, материалдык-техникалык базаны чыңдоо) жетекчиликке сунуш киргизүү;

3.4. Кадрлар бөлүмүнүн ишине байланыштуу башкаруу органдарынын жыйындарына катышуу;

3.5 Университеттин түзүмдүк бөлүктөрүнөн маалыматтарды, отчетторду, маалымдамаларды алуу;

3.6.Түзүмдүк бөлүктөрдө кызматкерлер тарабынан ички эмгек тартибинин Эрежелерин сактоону көзөмөлгө алуу жана дайыма текшерүүлөрдү жүргүзүүнү  уюштуруу;

3.7.Университеттеги кызматкерлердин табелдик эсебине көзөмөл жүргүзүү;

 1. Жоопкерчилиги

Кадрлар бөлүмүнүн башчысына карата административдик жана тартиптик жоопкерчилик каралат:

4.1. Эмгекти уюштурууда укуктун ченемдик жана башка жетекчиликке алуучу материалдар бузулуп кадр саясатынын жоболору сакталбаганда;

4.2. Жетекчиликтин кадрлар бөлүмүнө тиешелүү буйруктары, көрсөтмөлөрү аткарылбаганда;

4.3.Кызматтык абалынан мыйзамсыз жана жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланганда;

4.4. Кадрлар бөлүмүндөгү бардык документтердин бүтүндүгүн жана сакталышын камсыз кылбаганда;

4.5. Ички эмеректердин, техникалык жана өрт коопсуздук эрежелерин бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан сакталбаганда;

Кадрлар бөлүмүнүн башчысынын эмгек убактысы жана эс алуусу “Ички эмгек тартип Эрежелери” аркылуу жөнгө салынат жана эмгек жөнүндөгү мыйзамга жооп берет. Кызматтык зарылдыкка байланыштуу, кадрлар бөлүмүнүн башчысы өз милдеттерин  жумуштан сырткары убакытта ашыкча  аткарууга тартылат, бул эмгек жөнүндөгү мыйзамдын жоболорунда каралган тартипке ылайык жүргүзүлөт.

Профессордук окутуучулук курамы боюнча кадрлар бөлүмү


Байгазиева Турат Джамантаевна
КБнын жетектөөчү адиси

Билими: жогорку, Маяковский атындагы КККПИ
КМТУда эмгек стажысы -28 жыл
Тел: 545133
жайгашкан жери: 1/231

 

Кадрлар бөлүмүнүн Профессордук окутуучулук курамы боюнча (кийинки тексттерде ПОК) жетектөөчү адисинин кызматтык нускамасы

 

Жалпы жобо

Кадрлар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси ректордун буйругу менен жумушка кабыл алынат жана бошотулат. Кадрлар бөлүмүнүн башчысына баш ийет.

Жетектөөчү адис кызматына жогорку билимдүү 5 жылдан кем эмес эмгек стажы бар кызматкер дайындалат.

Бөлүмдө жетектөөчү адис жок болгон учурда (ооруп же өргүүдө жүргөн маалда) бөлүмдөгү ишмердүүлүктү инспектор үзгүлтүксүз алып барат.

Өз ишмердүүлүгүндө кадрлар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси төмөнкү укуктук-ченемдик документтерди жетекчиликке алат:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясын (кийинкиде КР);

— КР Эмгек кодексин;

— КР “Билим берүү” жөнүндөгү мыйзамын;

— КР өкмөтүнүн токтомдору, буйруктары  жана башка мыйзам  актыларын;

-Университеттин Уставын;

Жамааттык келишимди;

— Университеттин ички эмгек тартибинин эрежелерин;

— И.Раззаков атындагы КМТУнун ички ченемдик актыларын;

— И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун буйруктарын;

— Кадрлар бөлүмү жөнүндөгү Жобону, ушул кызматтык милдеттенмени;

 1. Кызматтык милдеттери

Кадрлар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси милдеттүү:

1.2.Буйруктардын долбоорун даярдоого;

1.2.ПОКдогу кызматкерлердин кызмат ордуна бекитүү үчүн жогорку органдын номенклатурасына кирүүчү документтерди табуу жана даярдоого;

1.3.ПОКдын эмгек өргүүлөрүнүн  графигин убагында түзүүнү факультеттин деканатынан жана кафедра башчыларынан талап кылуу жана өргүүлөрдүн буйруктарын убагында чыгарууга;

1.4.Убактылуу жумушка жөндөмсүз болгон кызматкерлердин оору баракчаларын кабыл алуу, эмгек стажын эсептеп, бухгалтердик-эсеп бөлүмүнө өткөрүүгө;

1.5. ПОКтун кадрлар бөлүмүнө өткөрүлгөн бардык документтерин кабыл алуу жана сактоого;

1.6. Жаңы жумушка кирген кызматкерлердин даректеринин анкетасын АVN 4- киргизүүгө, ПОКдын өздүк делолорун түзүү жана бүтүндүгүн камсыз кылууга;

1.7. Т-2 формасынын карточкаларынын картотекасын түзүүгө;

1.8. АVN-7 программасына ПОКтун  штаттык тизимине ылайык маалыматтарды системалуу түрдө жана так киргизүүгө;

1.9.ПОКтун персоналдык жана статистикалык эсебин  жүргүзүүгө;

1.10. АVN-8 программасына ПОКтун кызмат абалынын өзгөрүүсүн киргизүү жана тактоого;

1.11.ПОКтун штаттык формулярын түзүү жана дайыма  тактоолорду киргизип турууга;

1.12. Буйруктун негизинде окутуучулардын ишиндеги өзгөрүүлөрүн, кызматтан которууларын,  сыйлангандарын эмгек китепчесине өз убагында түшүрүүгө;

1.13. ПОКтун конкурстан өтүү мөөнөтүнө карата ар бир окуу жылынын аягында конкурстан өтүү графигин түзүү, көзөмөлдөө, кафедра башчыларына маалымдоо, убактысы келген учурда массалык маалымат каражаттарына жарыя берүүгө;

1.14.Кызматкерлердин эмгек келишимин түзүү жана бузуу боюнча иш алып барууга;

1.15. Биргелештирип жана айкалыштырып иштеген ПОКтун эсебин алуу жана тактоого;

1.16. Нускамаларга ылайык жыл сайын ПОКтун педагогикалык эмгек стажын эсептөөнү так, убагында жүргүзүүгө;

1.17. Сааттары кыскарган, эмгек келишиминин мөөнөтү аяктаган ПОКторго убагында билдирүүлөрдү жөнөтүүгө жана тааныштырууга;

1.18. Кадрлар бөлүмү боюнча көрсөтүлгөн мөөнөтү аяктаган номенклатуралык документтерди архивге сактоого даярдоо жана өткөрүүгө;

2.Укугу

Кадрлар бөлүмүнүн  жетектөөчү адиси укуктуу:

2.1. Кадрлар бөлүмүнүн ишмердүүлүгүн камсыздоо максатында өзүнүн компетенциясына жараша тиешелүү маселелерди  өз алдынча чечүүгө;

2.2. Кадрлар бөлүмүнүн  ишин жакшыртуу үчүн өз сунуштарын берүүгө;

2.3.Түзүмдүк бөлүктөрдүн жетекчилеринен, аткаруучулардан кадр маселесине тийиштүү документтерди өз убагында алууга жана тапшырууну талап кылууга;

 1. Жоопкерчилиги

3.1. Кадрлар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси административдик тартиптик жана материалдык жоопкерчиликке тартылат:

3.1.Эмгекти уюштуруу боюнча жетектөөчү документтердин абалын бузса;

3.2.Кадр саясатына байланышкан ченемдик жана башка жетектөөчү документтердин аткарылуусун сактабаса;

3.3.Кадрлар бөлүмүнө байланыштуу  жетекчинин көрсөтмөлөрүн аткарбаса;

3.4.Кызмат абалынан мыйзамсыз жана жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланса;

3.5.ПОК бөлүмүндөгү бардык документтердин бүтүндүгү жана сакталышы камсыз болбогондо;

3.6.Ага берилген бөлүктөрдө тапшырмаларын өз убагында жана сапаттуу аткарбаса;

3.7. Бөлүмдө ички эмгек тартип Эрежелерин сактоону камсыз кылбаса;

3.8. Эмгекти коргоо жана өрт коопсуздугун сактоо эрежелерин бузса;

 

Кадрлар бөлүмүнүнүн жетектөөчү адисинин иштөө жана эс алуу убактысы “КМТУнун ички эмгек тартип Эрежелери” менен жөнгө салынат жана эмгек тууралуу мыйзамга жооп берет. Кызматтык зарылдык болгон учурда кадрлар бөлүмүнүн инспектору өз милдеттерин ашыгы менен аткарууга тартылат, бул эмгек тууралуу мыйзамдын жоболорунда каралган тартипке ылайык жүргүзүлөт.


Исмаилова Гулира Калыковна
инспектор

Билими: жогорку, И.Раззаков атындагы КУТУ
КМТУда эмгек стажысы- 23 жыл
Тел.:545133

 

Кадрлар бөлүмүнүн  Профессордук окутуучулук курамы боюнча (кийинки тексттерде ПОК) инспекторунун кызматтык нускамасы

 

Жалпы жобо

Кадрлар бөлүмүнүн инспектору ректордун буйругу менен жумушка кабыл алынат жана бошотулат. Кадрлар бөлүмүнүн башчысына баш ийет.

Инспекторлук кызматка жогорку билимдүү 1 жылдан кем эмес эмгек стажы бар кызматкер дайындалат.

Бөлүмдө жетектөөчү адис жок болгон учурда (ооруп же өргүүдө жүргөн маалда) бөлүмдөгү ишмердүүлүктү үзгүлтүксүз алып барат.

Өз ишмердүүлүгүндө кадрлар бөлүмүнүн инспектору төмөнкү укуктук-ченемдик документтерди жетекчиликке алат:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясын (кийинкиде КР);

— КР Эмгек кодексин;

— КР “Билим берүү” жөнүндөгү мыйзамын;

— КР өкмөтүнүн токтомдору, буйруктары  жана башка мыйзам  актыларын;

— Университеттин Уставын;

— Жамааттык келишимди;

— Университеттин ички эмгек тартибинин эрежелерин;

— И.Раззаков атындагы КМТУнун ички ченемдик актыларын;

— И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун буйруктарын;

— Кадрлар бөлүмү жөнүндөгү Жобону, ушул кызматтык милдеттенмени;

1.Кызматтык милдеттери

Кадрлар бөлүмүнүн инспектору милдеттүү:

1.1..ПОКтун документтерин каттоо жана жеке курамын каттоого алууга;

1.2.ПОКдогу кызматкерлердин кызмат ордуна бекитүү үчүн жогорку органдын номенклатурасына кирүүчү документтерди табууга жана даярдоого жардам берүүгө;

1.3.ПОКтун өздүк иштерин жүргүзүү жана комплектөө, ишмердүүлүк өзгөчөлүгүнө жараша өзгөртүү киргизүү, толтуруу эмгек китепчесин каттоого алууга;

1.4.Арыздарды кабыл алуу, маалымдамаларды берүү, буйруктун долбоорлоруна документтерди даярдоо аларга буйруктарды жана көчүрмөлөрдү даярдоого;

1.5.электрондук документ аркылуу университеттин түзүмдөрүнө буйруктарды жөнөтүүгө;

1.6.АVN 4кө ПОКтун анкеталык даректерин киргизүү жана өзгөрүүлөргө жараша түзөтүүлөрдү жүргүзүүгө;

1.7. АVN 7 программасына ПОКтун  штаттык тизимин системалуу түрдө жана так киргизүүгө;

1.8.  АVN 8 программасына ПОКтун кызмат абалынын өзгөрүүсүн киргизүү жана тактоого;

1.9.ПОКту эмгек өргүүгө чыга турган буйруктарынын көчүрмөсүн даярдоо жана бухгалтерияга өз убагында тапшырууга;

1.10.Аткарылган иштердин документтерин тиркөө жана архивге өткөрүүгө даярдоого;

1.11.Окутуучулардын ишиндеги өзгөрүүлөрдү, сыйлангандарды, кызматтык которууларды  буйруктун  негизинде эмгек китепчесине өз убагында түшүрүүгө;

2.Укугу

Кадрлар бөлүмүнүн инспектору укуктуу:

2.1. Кадрлар бөлүмүнүн ишмердүүлүгүн камсыздоо максатында өзүнүн компетенциясына жараша тиешелүү маселелерди  өз алдынча чечүүгө;

2.2. Кадрлар бөлүмүнүн  ишин жакшыртуу үчүн өз сунуштарын берүүгө;

3.Жоопкерчилиги

Кадрлар бөлүмүнүн инспектору административдик тартиптик жана материалдык жоопкерчиликке тартылат:

3.1.Эмгекти уюштуруу боюнча жетектөөчү документтердин абалын бузса;

3.2.Кадр саясатына байланышкан ченемдик жана башка жетектөөчү документтердин аткарылуусун сактабаса;

3.3.Кадрлар бөлүмүнө байланыштуу  жетекчинин көрсөтмөлөрүн аткарбаса;

3.4.Кызмат абалынан мыйзамсыз жана жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланса;

3.5.ПОК бөлүмүндөгү бардык документтердин бүтүндүгү жана сакталышы камсыз болбогондо;

3.6.Ага берилген бөлүктөрдө тапшырмаларын өз убагында жана сапаттуу аткарбаса;

3.7. Бөлүмдө ички эмгек тартип Эрежелерин сактоону камсыз кылбаса;

3.8. Эмгекти коргоо жана өрт коопсуздугун сактоо эрежелерин бузса;

Кадрлар бөлүмүнүнүн инспекторунун иштөө жана эс алуу убактысы “КМТУнун ички эмгек тартип Эрежелери” менен жөнгө салынат жана эмгек тууралуу мыйзамга жооп берет. Кызматтык зарылдык болгон учурда кадрлар бөлүмүнүн инспектору өз милдеттерин ашыгы менен аткарууга тартылат, бул эмгек тууралуу мыйзамдын жоболорунда каралган тартипке ылайык жүргүзүлөт.

Башкаруу , окуу-көмөкчү жана тейлөө-кызмат көрсөтүү курамы боюнча кадрлар бөлүмү


Кыдыева Роза Асангуловна
Башкы адис

Билими: жогору, СССРдин 50жылдыгы атындагы КМУ
КМТУда иш тажрыйбасы — 24 жыл
тел.: 491583
Иш орду: 1/230

Кадрлар бөлүмүнүн  башкаруу, окуу-көмөкчү жана тейлөө-кызмат көрсөтүү курамы боюнча (кийинки тексттерде Б,ОКжТКК) башкы адисинин кызматтык нускамасы

Жалпы жобо

Кадрлар бөлүмүнүн башкы адиси ректордун буйругу менен жумушка кабыл алынат жана бошотулат. Кадрлар бөлүмүнүн башчысына баш ийет.

Башкы адис кызматына жогорку билимдүү 5 жылдан кем эмес эмгек стажы бар кызматкер дайындалат.

Бөлүмдө башкы адис жок болгон учурда (ооруп же өргүүдө жүргөн маалда) бөлүмдүн ишмердүүлүгүн   кадрлар бөлүмүнүн инспектору үзгүлтүксүз алып барат.

Өз ишмердүүлүгүндө кадрлар бөлүмүнүн башкы адиси төмөнкү укуктук-ченемдик документтерди жетекчиликке алат:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясын (кийинкиде КР);

— КР Эмгек кодексин;

— КР “Билим берүү” жөнүндөгү мыйзамын;

— КР өкмөтүнүн токтомдору, буйруктары  жана башка мыйзам  актыларын;

— Университеттин Уставын;

— Жамааттык келишимди;

— Университеттин ички эмгек тартибинин эрежелерин;

— И.Раззаков атындагы КМТУнун ички ченемдик актыларын;

— И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун буйруктарын;

— Кадрлар бөлүмү жөнүндөгү Жобону, ушул кызматтык милдеттенмени;

1. Милдеттери

Кадрлар бөлүмүнүн башкы адиси милдеттүү:
1.1.Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин негизинде Штаттык тизимдин туура аткарылышын ишке ашырууга;

1.2.Кызматкерлерди жумушка кабыл алуу, которуу, эмгек келишимдерин түзүүнүн, эмгек келишимдеринин мөөнөттөрүнүн аяктагандыгына байланыштуу буйруктарын даярдоо жана ректордун көрсөтмөлөрүнүн негизиндеги өзгөрүүлөр боюнча иштерди жүргүзүүгө;
1.3. Эмгек өргүүлөрүнүн  графигин убагында түзүүнү факультеттин деканатынан жана кафедра башчыларынан талап кылуу жана өргүүлөрдүн буйруктарын убагында чыгарууга;

1.4.Кызматкерлердин убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча алган баракчаларына эмгек стажын көрсөтүп, эсеп бөлүмүнө өткөрүп берүүгө;
1.5.Бөлүмдөгү ,башкаруу, окуу-көмөкчү жана тейлөө кызмат көрсөтүү кызматкерлеринин өздүк иштери боюнча кагаздарын кабыл алууга жана сактоого милдеттүү;
1.6. Бөлүмдөгү Б,ОКжТКК нин өздүк иштери боюнча кагаздарын, анкеталык маалыматтарын AVN программасына киргизүүгө;
1.7.Форма Т-2 карточкасын бардык кызматкерлерге түзүү жана так алып барууга;
1.8.Бөлүмдөгү Б,ОКжТКК нин жеке маалыматтарын штаттык тизимге так жана системалык түрдө №7 AVN программасына киргизүүгө;
1.9.Тийиштүү форманын негизинде кызматкерлердин саны боюнча өздүк жана статистикалык айлык, жылдык отчетторду түзүүгө;
1.10. Бөлүмдөгү Б,ОКжТККнин  жумушка кирүү, чыгуу, которулуу ж.б. маалыматтарын штаттык тизимдин негизинде так жана системалык түрдө №8 AVN программасына киргизүү;
1.11. Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин негизинде кызматкерлердин эмгек китепчесине, кабыл алуу, которуу жана кызматтан бошотулгандыгы тууралуу чыгарылган буйруктарды өз учурунда толтурууга, өздүк  делолоруна өзгөртүүлөрдү так жазууга  жана кызматтан кеткен кызматкерлердин эмгек китепчесин өз учурунда толтуруп, берүүгө;
1.12.Биргелештирип иштеген кызматкерлердин эсебин тактоо, өздүк иштери боюнча кагаздарын алып барууга;
1.13. Бөлүмдүн башчысы менен бирге, кызматкерлердин өздүк иштери боюнча кагаздарын, тийиштүү жогорку бийлик органдарынын суроо -талабы боюнча зарыл документтерди даярдоого;
1.14.Мөөнөтү аяктаган иш кагаздарын, документтерди жиктеп, даярдап номенклатурага  ылайык  архивге өткөрүүгө;
1.15.Кызматкерлердин өтүнүчү боюнча эмгек китепчесинин көчүрмөсүн берүүгө, күбөлөндүрүүгө;
1.16.Кызматкерлердин өтүнүчү боюнча мурунку жана кийинки эмгек ишмердүүлүгү тууралуу маалымдама  берүүгө;

         2.Укугу

Кадрлар бөлүмүнүн  жетектөөчү адиси укуктуу:

2.1. Кадрлар бөлүмүнүн ишмердүүлүгүн камсыздоо максатында өзүнүн компетенциясына жараша тиешелүү маселелерди  өз алдынча чечүүгө;

2.2. Кадрлар бөлүмүнүн  ишин жакшыртуу үчүн өз сунуштарын берүүгө;

2.3.Түзүмдүк бөлүктөрдүн жетекчилеринен, аткаруучулардан кадр маселесине тийиштүү документтерди өз убагында алууга жана тапшырууну талап кылууга;

 1. Жоопкерчилиги

3.1. Кадрлар бөлүмүнүн башкы адиси административдик тартиптик жана материалдык жоопкерчиликке тартылат:

3.1.Эмгекти уюштуруу боюнча жетектөөчү документтердин абалын бузса;

3.2.Кадр саясатына байланышкан ченемдик жана башка жетектөөчү документтердин аткарылуусун сактабаса;

3.3.Кадрлар бөлүмүнө байланыштуу  жетекчинин көрсөтмөлөрүн аткарбаса;

3.4.Кызмат абалынан мыйзамсыз жана жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланса;

3.5.Өзү жетектеген бөлүмүндөгү бардык документтердин бүтүндүгү жана сакталышы камсыз болбогондо;

3.6.Ага берилген бөлүктөрдө тапшырмаларын өз убагында жана сапаттуу аткарбаса;

3.7. Бөлүмдө ички эмгек тартип Эрежелерин сактоону камсыз кылбаса;

3.8. Эмгекти коргоо жана өрт коопсуздугун сактоо эрежелерин бузса;

Кадрлар бөлүмүнүн башкы адисинин иштөө жана эс алуу убактысы “КМТУнун ички эмгек тартип Эрежелери” менен жөнгө салынат жана эмгек тууралуу мыйзамга жооп берет. Кызматтык зарылдык болгон учурда кадрлар бөлүмүнүн башкы адиси өз милдеттерин ашыгы менен аткарууга тартылат, бул эмгек тууралуу мыйзамдын жоболорунда каралган тартипке ылайык жүргүзүлөт.

 

 


Абдымомунова Мээрим Салморбековна
Инспектор

Билими: жогору, КМЮА
КМТУда иш тажрыйбасы — 2жыл
тел.: 491583
Иш орду: 1/230

Кадрлар бөлүмүнүн  башкаруу , окуу-көмөкчү жана тейлөө-кызмат көрсөтүү курамы боюнча (кийинки тексттерде Б,ОКжКК) инспекторунун кызматтык нускамасы

Жалпы жобо

Кадрлар бөлүмүнүн  инспектору ректордун буйругу менен жумушка кабыл алынат жана бошотулат. Кадрлар бөлүмүнүн башчысына баш ийет.

Инспекторлук  кызматка жогорку билимдүү 1 жылдан кем эмес эмгек стажы бар кызматкер дайындалат.

Бөлүмдө башкы адис жок болгон учурда (ооруп же өргүүдө жүргөн маалда) бөлүмдүн ишмердүүлүгүн   кадрлар бөлүмүнүн инспектору үзгүлтүксүз алып барат.

Өз ишмердүүлүгүндө кадрлар бөлүмүнүн инспектору төмөнкү укуктук-ченемдик документтерди жетекчиликке алат:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясын (кийинкиде КР);

— КР Эмгек кодексин;

— КР “Билим берүү” жөнүндөгү мыйзамын;

— КР өкмөтүнүн токтомдору, буйруктары  жана башка мыйзам  актыларын;

— Университеттин Уставын;

— Жамааттык келишимди;

— Университеттин ички эмгек тартибинин эрежелерин;

— И.Раззаков атындагы КМТУнун ички ченемдик актыларын;

— И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун буйруктарын;

— Кадрлар бөлүмү жөнүндөгү Жобону, ушул кызматтык милдеттенмени;

 1. Милдеттери

Кадрлар бөлүмүнүн инспектору милдеттүү:
1.1.Тапшырылган бөлүктөрдө өз милдеттерин так жана сапаттуу өз убагында аткарууга;
1.2.Бөлүмдөгү ички эмгек тартип Эрежелерине баш ийүүгө жана так  аткарууга;
1.3.Бөлүмдөгү Б,ОКжТКК боюнча кадрлар бөлүмүнүн документтеринин бүтүндүгүн камсыз кылууга жана сактоого;
1.4. Эмгекти жана өрт коопсуздугун сактоого, коопсуз эмгек шарттарын камсыз кылууга;
1.5.Жеке курамдын документтерин түзүүгө, эсебин тактоого жана каттоого алууга;
1.6.Кызматкерлердин өздүк иштерин, документтерин жана эмгек китепчелерин түзүү, эсебин тактоо, каттоого алуу жана эмгек ишмердүүлүгүнө жараша өзгөртүүлөрдү системалык түрдө так  киргизүүгө;
1.7. арыздарды кабыл алуу, иштегендиги тууралуу маалымдама берүү буйруктун долбоорлоруна  документтерди даярдоо, буйрук чыгаруу жана көчүрмөлөрдү даярдоого;
1.8. Электрондук документ аркылуу университеттин түзүмдөрүнө буйруктарды жөнөтүүгө;
1.9. АВН- 4кө кызматкерлердин жеке маалыматтарын системалык түрдө так киргизүүгө;

1.10.  АВН- 7 программасына кызмат көрсөтүүчү жана кичи тейлөө кызматкерлеринин штаттык тизимин так жана системалык түрдө киргизүүгө;
1.11. АВН 8 программасына кызматкерлердин кыймылын киргизүү жана өзгөртүүгө;
1.12. Эмгек өргүүлөрдүн буйруктарынын көчүрмөлөрүн даярдоо жана эсеп-кысап бөлүмүнө тапшырууга;
1.13. Мөөнөтү аяктаган иштердин документтерин тигүү, архивке өткөрүүгө даярдоо;
1.14. Кызматкерлердин ишиндеги өзгөрүүлөрдү жана  сыйланган кызматкерлерди буйруктун негизинде эмгек китепчесине өз убагында киргизүүгө;

2.Укугу

Кадрлар бөлүмүнүн  инспектору укуктуу:

2.1. Кадрлар бөлүмүнүн ишмердүүлүгүн камсыздоо максатында өзүнүн компетенциясына жараша тиешелүү маселелерди  өз алдынча чечүүгө;

2.2. Кадрлар бөлүмүнүн  ишин жакшыртуу үчүн өз сунуштарын берүүгө;

2.3.Түзүмдүк бөлүктөрдүн жетекчилеринен, аткаруучулардан кадр маселесине тийиштүү документтерди өз убагында алууга жана тапшырууну талап кылууга;

 1. Жоопкерчилиги

3.1. Кадрлар бөлүмүнүн инспектору административдик тартиптик жана материалдык жоопкерчиликке тартылат:

3.1.Эмгекти уюштуруу боюнча жетектөөчү документтердин абалын бузса;

3.2.Кадр саясатына байланышкан ченемдик жана башка жетектөөчү документтердин аткарылуусун сактабаса;

3.3.Кадрлар бөлүмүнө байланыштуу  жетекчинин көрсөтмөлөрүн аткарбаса;

3.4.Кызмат абалынан мыйзамсыз жана жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланса;

3.5.Бөлүмдөгү бардык документтердин бүтүндүгү жана сакталышы камсыз болбогондо;

3.6.Ага берилген бөлүктөрдө тапшырмаларын өз убагында жана сапаттуу аткарбаса;

3.7. Бөлүмдө ички эмгек тартип Эрежелерин сактоону камсыз кылбаса;

3.8. Эмгекти коргоо жана өрт коопсуздугун сактоо эрежелерин бузса;

Кадрлар бөлүмүнүн инспекторунун иштөө жана эс алуу убактысы “КМТУнун ички эмгек тартип Эрежелери” менен жөнгө салынат жана эмгек тууралуу мыйзамга жооп берет. Кызматтык зарылдык болгон учурда кадрлар бөлүмүнүн инспектору өз милдеттерин ашыгы менен аткарууга тартылат, бул эмгек тууралуу мыйзамдын жоболорунда каралган тартипке ылайык жүргүзүлөт.

Студенттик кадрлар бөлүмү


Конокбаева Гуляим Жумашевна
жетектөөчү специалист

Билими: жогору, Фрунзе политехникалык институту
КМТУда эмгек стажысы- 25жыл
тел.: 545153
Кызмат орду: 1/227а

Кадрлар бөлүмүнүн жетектөөчү адисинин (студенттик курам боюнча) кызматтык нускамасы

Жалпы жобо

Кадрлар бөлүмүнүн  жетектөөчү адиси ректордун буйругу менен жумушка кабыл алынат жана бошотулат. Кадрлар бөлүмүнүн башчысына баш ийет.

Жетектөөчү адис кызматына жогорку билимдүү 3 жылдан кем эмес эмгек стажы бар кызматкер дайындалат.

Бөлүмдө жетектөөчү адис жок болгон учурда (ооруп же өргүүдө жүргөн маалда) бөлүмдүн ишмердүүлүгүн   кадрлар бөлүмүнүн улук инспектору үзгүлтүксүз алып барат.

Өз ишмердүүлүгүндө кадрлар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси төмөнкү укуктук-ченемдик документтерди жетекчиликке алат:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясын (кийинкиде КР);

— КР Эмгек кодексин;

— КР “Билим берүү” жөнүндөгү мыйзамын;

— КР өкмөтүнүн токтомдору, буйруктары  жана башка мыйзам  актыларын;

— Университеттин Уставын;

— Жамааттык келишимди;

— Университеттин ички эмгек тартибинин эрежелерин;

— И.Раззаков атындагы КМТУнун ички ченемдик актыларын;

— И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун буйруктарын;

— Кадрлар бөлүмү жөнүндөгү Жобону, ушул кызматтык милдеттенмени;

 1. Милдеттери

Кадрлар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси милдеттүү:
1.1.Тапшырылган бөлүктөрдө өз милдеттерин так жана сапаттуу, өз убагында аткарууну камсыз кылууга;
1.2.Бөлүмдөгү ички эмгек тартип Эрежелерине баш ийүүгө жана так  аткарууга;
1.3. Эмгекти жана өрт коопсуздугун сактоого, коопсуз эмгек шарттарын камсыз кылууга;
1.4. Окуунун бардык түрлөрү боюнча ( күндүзгү, сырттан – аралыктан) окуган студенттердин өздүк делолорун түзүүгө, туура сакталышын камсыз кылууга, колдонулуп жаткан мыйзамдардын, жоболордун негизинде жана университет тарабынан чыгарылган буйруктардагы  өзгөртүүлөрдү студенттердин делолоруна  ыкчам, так киргизүүгө;

1.5.Маалыматтык картотеканы, өздүк карточкаларды, алфавиттик китепчелерди түзүү, аларга буйруктардын негизинде өзгөртүүлөрдү жазууга;
1.6.Башка окуу жайлардан которулуп келген студенттердин өздүк делолорун талапка ылайык кабыл алуу, которулуп кеткен студенттердин делолору боюнча суроо-талаптарга ылайык жоопторду даярдоо жана жөнөтүүгө;

1.7.Студенттердин жеке арыздары, декандардын билдирмелерине ылайык буйруктарды даярдоого;
1.8.Өздүк делолордун түзүлүшүн, сакталуусун камсыз кылууга;
1.9. Ар бир факультеттин  студенттерин өз-өзүнчө топтоого, тизмектөөгө, эсебин тактоого;

1.10.Факультеттин декандарынын билдирмелериндеги маалыматтардын талапка ылайык  документтерге негизделгендигин , тактыгын көзөмөлгө алууга;

1.11.Окууга жаңы өткөн  студенттердин өздүк делолорун кабыл алууну талапка ылайык жүргүзүүгө;
1.12.Деканаттар менен бирдикте  студенттердин тизмесин текшерип тактоону жыл сайын жүргүзүүгө;
1.13. Студенттердин кыймылын:  курстан курска көчүрүү, которууларды,  кийинки окуу жылына калтырылгандыгы, окуудан  чыгарылгандыгы, кайра калыбына келтирүү, академиялык өргүү  тууралуу ABNге системалуу түрдө так киргизүүгө;

1.14.Студенттердин жарандыгы, аты-жөнү өзгөртүлсө, башка ЖОЖдордон которулуп келсе ABNге системалуу түрдө так киргизүүгө;

1.15. ABNди “ачуу жана жабууну” ректордун буйругунда көрсөтүлгөн мөөнөттөрүнө ылайык  так сактоого, катуу көзөмөлгө алууга;
1.16.Окуусун аяктаган, окуудан чыгарылган  студенттердин өздүк делолорун  архивке даярдоого жана өткөрүүгө;

1.16.Бүтүрүүчүлөрдүн диплом алуусу үчүн жүгүрмө баракчалардын толтурулуусун катуу көзөмөлдөө, маалымдамаларды берүү, окуудан чыгарылган студенттерге аттестатын жана академиялык маалымдама кагазын берүү;

1.17. Студенттик кадрлар бөлүмүнө тиешелүү отчетторду (ай сайын, кварталдык, жылдык 3НК ) өз убагында сапаттуу өткөрүүгө;

1.18. Окуусун бүтүп кеткендердин эмгек китепчесине (эгер эмгек китпепчеси бар болсо) окугандыгы тууралуу жазууну түшүрүүгө;

2.Укугу

Кадрлар бөлүмүнүн  жетектөөчү адиси укуктуу:

2.1. Кадрлар бөлүмүнүн ишмердүүлүгүн камсыздоо максатында өзүнүн компетенциясына жараша тиешелүү маселелерди  өз алдынча чечүүгө;

2.2. Кадрлар бөлүмүнүн  ишин жакшыртуу үчүн өз сунуштарын берүүгө;

2.3.Түзүмдүк бөлүктөрдүн жетекчилеринен, аткаруучулардан кадр маселесине тийиштүү документтерди өз убагында алууга жана тапшырууну талап кылууга;

 1. Жоопкерчилиги

Кадрлар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси административдик тартиптик жана материалдык жоопкерчиликке тартылат:

3.1.Эмгекти уюштуруу боюнча жетектөөчү документтердин абалын бузса;

3.2.Кадр саясатына байланышкан ченемдик жана башка жетектөөчү документтердин аткарылуусун сактабаса;

3.3.Кадрлар бөлүмүнө байланыштуу  жетекчинин көрсөтмөлөрүн аткарбаса;

3.4.Кызмат абалынан мыйзамсыз жана жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланса;

3.5.Бөлүмдөгү бардык документтердин бүтүндүгү жана сакталышы камсыз болбогондо;

3.6.Ага берилген бөлүктөрдө тапшырмаларын өз убагында жана сапаттуу аткарбаса;

3.7. Бөлүмдө ички эмгек тартип Эрежелерин сактоону камсыз кылбаса;

3.8. Эмгекти коргоо жана өрт коопсуздугун сактоо эрежелерин бузса;

Кадрлар бөлүмүнүн жетектөөчү адисинин иштөө жана эс алуу убактысы “КМТУнун ички эмгек тартип Эрежелери” менен жөнгө салынат жана эмгек тууралуу мыйзамга жооп берет. Кызматтык зарылдык болгон учурда кадрлар бөлүмүнүн инспектору өз милдеттерин ашыгы менен аткарууга тартылат, бул эмгек тууралуу мыйзамдын жоболорунда каралган тартипке ылайык жүргүзүлөт.

 


Шатемирова Алтынкул Бейшенбековна
Улук инспектор

билими: орто кесиптик, Советтик соода техникуму
КМТУда эмгек стажысы — 23 жыл
тел.: 545153
кызмат орду: 1/227а

Кадрлар бөлүмүнүн  улук инспекторунун (студенттик курам боюнча) кызматтык нускамасы

Жалпы жобо

Кадрлар бөлүмүнүн улук инспектору  ректордун буйругу менен жумушка кабыл алынат жана бошотулат. Кадрлар бөлүмүнүн башчысына баш ийет.

Улук инспектор кызматына жогорку билимдүү 3 жылдан кем эмес эмгек стажы бар кызматкер дайындалат.

Өз ишмердүүлүгүндө кадрлар бөлүмүнүн улук инспектору төмөнкү укуктук-ченемдик документтерди жетекчиликке алат:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясын (кийинкиде КР);

— КР Эмгек кодексин;

— КР “Билим берүү” жөнүндөгү мыйзамын;

— КР өкмөтүнүн токтомдору, буйруктары  жана башка мыйзам  актыларын;

— Университеттин Уставын;

— Жамааттык келишимди;

— Университеттин ички эмгек тартибинин эрежелерин;

— И.Раззаков атындагы КМТУнун ички ченемдик актыларын;

— И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун буйруктарын;

— Кадрлар бөлүмү жөнүндөгү Жобону, ушул кызматтык милдеттенмени;

Милдеттери

Кадрлар бөлүмүнүн улук инспектору милдеттүү:
1.1.Окуунун бардык түрлөрү боюнча ( күндүзгү, сырттан – аралыктан) окуган студенттердин өздүк делолорун түзүүгө, туура сакталышын камсыз кылууга, колдонулуп жаткан мыйзамдардын, жоболордун негизинде жана университет тарабынан чыгарылган буйруктардагы  өзгөртүүлөрдү студенттердин делолоруна  ыкчам, так киргизүүгө;

1.2.Маалыматтык картотеканы, өздүк карточкаларды, алфавиттик китепчелерди түзүү, аларга буйруктардын негизинде өзгөртүүлөрдү жазууга;
1.3.Башка окуу жайлардан которулуп келген студенттердин өздүк делолорун талапка ылайык кабыл алуу, которулуп кеткен студенттердин делолору боюнча суроо-талаптарга ылайык жоопторду даярдоо жана жөнөтүүгө;

1.4.Студенттердин жеке арыздары, декандардын билдирмелерине ылайык буйруктарды даярдоого;
1.5.Өздүк делолордун түзүлүшүн, сакталуусун камсыз кылууга;
1.6. Ар бир факультеттин  студенттерин өз-өзүнчө топтоого, тизмектөөгө, эсебин тактоого;

1.7.Факультеттин декандарынын билдирмелериндеги маалыматтардын талапка ылайык  документтерге негизделгендигин , тактыгын көзөмөлгө алууга;

1.8.Окууга жаңы өткөн  студенттердин өздүк делолорун кабыл алууну талапка ылайык жүргүзүү;
1.9.Деканаттар менен бирдикте  студенттердин тизмесин текшерип тактоону жыл сайын жүргүзүү;
1.10. Студенттердин кыймылын:  курстан курска көчүрүү, которууларды,  кийинки окуу жылына калтырылгандыгы, окуудан  чыгарылгандыгы, кайра калыбына келтирүү, академиялык өргүү  тууралуу ABNге системалуу түрдө так киргизүүгө;

1.11.Студенттердин жарандыгы, аты-жөнүн өзгөртсө, башка ЖОЖдордон которулуп келсе ABNге системалуу түрдө так киргизүүгө ;
1.12.Окуусун аяктаган, окуудан чыгарылган  студенттердин өздүк делолорун  архивке даярдоого жана өткөрүүгө;

13.Бүтүрүүчүлөрдүн диплом алуусу үчүн жүгүрмө баракчалардын толтурулуусун катуу көзөмөлдөө, маалымдамаларды берүү, окуудан чыгарылган студенттерге аттестатын жана академиялык маалымдама кагазын берүү;

2.Укугу

Кадрлар бөлүмүнүн  улук инспектору укуктуу:

2.1. Кадрлар бөлүмүнүн ишмердүүлүгүн камсыздоо максатында өзүнүн компетенциясына жараша тиешелүү маселелерди  өз алдынча чечүүгө;

2.2. Кадрлар бөлүмүнүн  ишин жакшыртуу үчүн өз сунуштарын берүүгө;

2.3.Түзүмдүк бөлүктөрдүн жетекчилеринен, аткаруучулардан кадр маселесине тийиштүү документтерди өз убагында алууга жана тапшырууну талап кылууга;

 1. Жоопкерчилиги

Кадрлар бөлүмүнүн улук инспектору административдик тартиптик жана материалдык жоопкерчиликке тартылат:

3.1.Эмгекти уюштуруу боюнча жетектөөчү документтердин абалын бузса;

3.2.Кадр саясатына байланышкан ченемдик жана башка жетектөөчү документтердин аткарылуусун сактабаса;

3.3.Кадрлар бөлүмүнө байланыштуу  жетекчинин көрсөтмөлөрүн аткарбаса;

3.4.Кызмат абалынан мыйзамсыз жана жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланса;

3.5.Өзү иштеген бөлүмдөгү бардык документтердин бүтүндүгү жана сакталышы камсыз болбогондо;

3.6.Ага берилген бөлүктөрдө тапшырмаларын өз убагында жана сапаттуу аткарбаса;

3.7. Бөлүмдө ички эмгек тартип Эрежелерин сактоону камсыз кылбаса;

3.8. Эмгекти коргоо жана өрт коопсуздугун сактоо эрежелерин бузса;

 

Кадрлар бөлүмүнүн улук инспекторунун иштөө жана эс алуу убактысы “КМТУнун ички эмгек тартип Эрежелери” менен жөнгө салынат жана эмгек тууралуу мыйзамга жооп берет. Кызматтык зарылдык болгон учурда кадрлар бөлүмүнүн башкы адиси өз милдеттерин ашыгы менен аткарууга тартылат, бул эмгек тууралуу мыйзамдын жоболорунда каралган тартипке ылайык жүргүзүлөт.

Сырттан окуучу студенттердин кадрлар бөлүмү

 

Аскар кызы Айзирек
Инспектор

Билими: жогору, И. Раззаков атындагы КМТУ
КМТУда эмгек стажы— 2 жыл
тел.: 491518
Кызмат орду: 1/227

Кадрлар бөлүмүнүн  улук инспекторунун (студенттик курам боюнча) кызматтык нускамасы

Жалпы жобо

Кадрлар бөлүмүнүн улук инспектору  ректордун буйругу менен жумушка кабыл алынат жана бошотулат. Кадрлар бөлүмүнүн башчысына баш ийет.

Улук инспектор кызматына жогорку билимдүү 3 жылдан кем эмес эмгек стажы бар кызматкер дайындалат.

Өз ишмердүүлүгүндө кадрлар бөлүмүнүн улук инспектору төмөнкү укуктук-ченемдик документтерди жетекчиликке алат:

— Кыргыз Республикасынын Конституциясын (кийинкиде КР);

— КР Эмгек кодексин;

— КР “Билим берүү” жөнүндөгү мыйзамын;

— КР өкмөтүнүн токтомдору, буйруктары  жана башка мыйзам  актыларын;

— Университеттин Уставын;

— Жамааттык келишимди;

— Университеттин ички эмгек тартибинин эрежелерин;

— И.Раззаков атындагы КМТУнун ички ченемдик актыларын;

— И.Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун буйруктарын;

— Кадрлар бөлүмү жөнүндөгү Жобону, ушул кызматтык милдеттенмени;

 1. Милдеттери

Кадрлар бөлүмүнүн улук инспектору милдеттүү:
1.1.Окуунун бардык түрлөрү боюнча ( күндүзгү, сырттан – аралыктан) окуган студенттердин өздүк делолорун түзүүгө, туура сакталышын камсыз кылууга, колдонулуп жаткан мыйзамдардын, жоболордун негизинде жана университет тарабынан чыгарылган буйруктардагы  өзгөртүүлөрдү студенттердин делолоруна  ыкчам, так киргизүүгө;

1.2.Маалыматтык картотеканы, өздүк карточкаларды, алфавиттик китепчелерди түзүү, аларга буйруктардын негизинде өзгөртүүлөрдү жазууга;
1.3.Башка окуу жайлардан которулуп келген студенттердин өздүк делолорун талапка ылайык кабыл алуу, которулуп кеткен студенттердин делолору боюнча суроо-талаптарга ылайык жоопторду даярдоо жана жөнөтүүгө;

1.4.Студенттердин жеке арыздары, декандардын билдирмелерине ылайык буйруктарды даярдоого;
1.5.Өздүк делолордун түзүлүшүн, сакталуусун камсыз кылууга;
1.6. Ар бир факультеттин  студенттерин өз-өзүнчө топтоого, тизмектөөгө, эсебин тактоого;

1.7.Факультеттин декандарынын билдирмелериндеги маалыматтардын талапка ылайык  документтерге негизделгендигин , тактыгын көзөмөлгө алууга;

1.8.Окууга жаңы өткөн  студенттердин өздүк делолорун кабыл алууну талапка ылайык жүргүзүү;
1.9.Деканаттар менен бирдикте  студенттердин тизмесин текшерип тактоону жыл сайын жүргүзүү;
1.10. Студенттердин кыймылын:  курстан курска көчүрүү, которууларды,  кийинки окуу жылына калтырылгандыгы, окуудан  чыгарылгандыгы, кайра калыбына келтирүү, академиялык өргүү  тууралуу ABNге системалуу түрдө так киргизүүгө;

1.11.Студенттердин жарандыгы, аты-жөнүн өзгөртсө, башка ЖОЖдордон которулуп келсе ABNге системалуу түрдө так киргизүүгө ;
1.12.Окуусун аяктаган, окуудан чыгарылган  студенттердин өздүк делолорун  архивке даярдоого жана өткөрүүгө;

13.Бүтүрүүчүлөрдүн диплом алуусу үчүн жүгүрмө баракчалардын толтурулуусун катуу көзөмөлдөө, маалымдамаларды берүү, окуудан чыгарылган студенттерге аттестатын жана академиялык маалымдама кагазын берүү;

 

2.Укугу

Кадрлар бөлүмүнүн  улук инспектору укуктуу:

2.1. Кадрлар бөлүмүнүн ишмердүүлүгүн камсыздоо максатында өзүнүн компетенциясына жараша тиешелүү маселелерди  өз алдынча чечүүгө;

2.2. Кадрлар бөлүмүнүн  ишин жакшыртуу үчүн өз сунуштарын берүүгө;

2.3.Түзүмдүк бөлүктөрдүн жетекчилеринен, аткаруучулардан кадр маселесине тийиштүү документтерди өз убагында алууга жана тапшырууну талап кылууга;

 

 1. Жоопкерчилиги

Кадрлар бөлүмүнүн улук инспектору административдик тартиптик жана материалдык жоопкерчиликке тартылат:

3.1.Эмгекти уюштуруу боюнча жетектөөчү документтердин абалын бузса;

3.2.Кадр саясатына байланышкан ченемдик жана башка жетектөөчү документтердин аткарылуусун сактабаса;

3.3.Кадрлар бөлүмүнө байланыштуу  жетекчинин көрсөтмөлөрүн аткарбаса;

3.4.Кызмат абалынан мыйзамсыз жана жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланса;

3.5.Өзү иштеген бөлүмдөгү бардык документтердин бүтүндүгү жана сакталышы камсыз болбогондо;

3.6.Ага берилген бөлүктөрдө тапшырмаларын өз убагында жана сапаттуу аткарбаса;

3.7. Бөлүмдө ички эмгек тартип Эрежелерин сактоону камсыз кылбаса;

3.8. Эмгекти коргоо жана өрт коопсуздугун сактоо эрежелерин бузса;

 

Кадрлар бөлүмүнүн улук инспекторунун иштөө жана эс алуу убактысы “КМТУнун ички эмгек тартип Эрежелери” менен жөнгө салынат жана эмгек тууралуу мыйзамга жооп берет. Кызматтык зарылдык болгон учурда кадрлар бөлүмүнүн башкы адиси өз милдеттерин ашыгы менен аткарууга тартылат, бул эмгек тууралуу мыйзамдын жоболорунда каралган тартипке ылайык жүргүзүлөт.